Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement/ Privacy verklaring

Privacy Statement

At Hand-M-made garments, Rotterdam, we respect your privacy and understand how important it is that your personal information remains secure.

We never have and will not share or reveal information about you without your permission unless we are required to do so for legal reasons or by the emergency services.

We hope that this statement answers any questions you may have regarding our care of your information but if you have any further questions please contact:

Martin Küster

Director

info@hand-m-made-garments.com

 

What information does Hand-M-made garments collect about you?

In order to communicate with you about appointments, orders, services and deliveries we ask for the following informatio:

First and last name
Address
Phone number
Email address
If you speak Dutch and/or English and/or German
Why does Hand-M-made garments collect these information?

These information help us to know who you are and not get your purchases mixed up with anyone else. We ask for your email for identification purposes but also as way to contact you for two purposes:

 1. To communicate about appointments, orders, services and deliveries.
 2. Email receipts of any purchases you make with us.

 

The right to be forgotten

You have the right to be ‘forgotten’, which means that if you request us to, we will remove all the data that we hold on you from our systems. Complete removal of information from our systems will result in the loss of all historic data. If you decide to contact Hand-M-made garments at a later date it may be necessary to ask you to provide information you previously gave us.

If you have bought one of our products (any kind of garment) or have made use of one of our services (pattern making, styling) we are required to retain your details for seven years after the sell. After this time we will securely delete or dispose of them.

How can I see what information you hold on me?

Under the Data Protection Act 1998 and the General Data Protection Regulation (which will be effective from May 2018) you can request a report detailing the information we hold about you. To obtain a report, please write to:

We aim to issue an initial response to all enquiries within five working days, and will offer a full response to all information access requests within a month. If we require additional time we will keep you informed.
The following information will be required before access is granted:

Your full name and contact details
Your relationship to Hand-M-made garments
A copy of your passport or national ID card
Reports will be sent by post. We reserve the right to charge a reasonable admin fee for additional copies of the same information.

Cookies on the Birkramnl.com website

Our website uses cookies – small text files that are placed on your device to provide you with a better user experience when using our site. In general, cookies are used to retain user preferences and provide anonymous tracking data to third party applications such as Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better.
However, you may prefer to disable cookies on this and other sites. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. Consult the Help section of your browser or take a look at the All about Cookies website  which offers guidance for managing cookies.

Who can I contact for further information?

Our processing of data is overseen by our Director. The person to contact regarding day-to-day data protection issues is:

Martin Küster

info@hand-m-made-garments.com

Bij Hand-M-made garments, Rotterdam, respecteren wij uw privacy en begrijpen hoe belangrijk het is dat uw persoonlijke informatie veilig blijft.

Nooit hebben en zullen wij informatie over u delen of openbaar maken zonder uw toestemming, tenzij wij om wettelijke redenen of voor noodhulpdiensten verplicht zijn om dit te doen.

Wij hopen dat deze verklaring alle vragen die u wellicht heeft over onze zorg over uw gegevens beantwoordt, maar als u toch nog vragen heeft, neem dan contact op met:

Martin Küster

Directeur

info@hand-m-made-garments.com

 

Welke gegevens over u worden door Hand-M-made garments verzameld?

Om met u te kunnen communiceren over afspraken, bestellingen, diensten en leveringen vragen wij u om de volgende informatie:

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Of u Nederlands en/of Engels en/of Duits spreekt.

Waarom verzamelt Hand-M-made garments deze informatie?

Deze informatie helpt ons om te weten wie u bent en om er voor te zorgen dat uw aankopen niet worden verwisseld met die van iemand anders.
Wij vragen om uw e-mailadres voor identificatiedoeleinden, maar ook als manier om met u in contact te komen voor twee doeleinden:

 1. Het communiceren over afspraken, bestellingen, dinesten en leveringen
 2. E-mailfacturen van alle producten en diensten die u bij ons aankoopt.

Mocht u nog vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u altijd mailen naar info@hand-m-made-garments.com

 

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen?

Om te kunnen communiceren is het verplicht om een klantenformulier in te vullen in het atelier van Hand-M-made garments, of online. Dit formulier wordt gescand en als een PDF of JPG-bestand in onze klantendatei opgeslagen. De fysieke kaarten zijn opgeslagen bij Hand-M-made garments voor een periode van 7 jaar en worden daarna verwijderd en vernietigd door een legitiem dienstverlenend bedrijf.

De gegevens die u via de website doorgeeft worden opgeslagen in onze webmailsoftware, gehost en onderhouden door STRATO (Zie STRATO Online privacy policy). STRATO zorgt ervoor dat zij voldoet aan de GDPR eisen van de EU en deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Het recht om vergeten te worden

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden, wat betekend dat als u ons daarom vraagt, wij alle gegevens die wij over u hebben, zullen verwijderen uit onze systemen. Volledige verwijdering van informatie uit onze systemen zal resulteren in het verlies van alle historische gegevens.
Als u besluit om Hand-M-made garments op een later tijdstip weer te benaderen, dan kan het nodig zijn dat wij u om informatie vragen die u al eerder aan ons heeft gegeven.

Als u producten van ons gekocht heeft of gebruik heeft gemaakt van onze diensten, dan moeten wij uw gegevens bewaren gedurende zeven jaar na aankoop of na gebruik van diensten. Daarna zullen wij deze veilig verwijderen of vernietigen.

Hoe kan ik zien welke informatie u over mij bezit?

Onder de Data Protection Act 1998 en de General Data Protection Regulation (GDPR, die van kracht wordt vanaf mei 2018) kunt u een rapport aanvragen met de informatie die wij over u bezitten. Voor het verkrijgen van een rapport kunt u schrijven naar:

Martin Küster

info@hand-m-made-garments.com

 

Wij streven ernaar om op alle vragen binnen vijf werkdagen een eerste antwoord te geven en trachten binnen een maand een volledige reactie te geven op verzoeken om toegang tot alle informatie.
Als we extra tijd daarvoor nodig hebben, dan zullen wij u daarover informeren.
De volgende informatie is vereist voordat toegang kan worden verleend:

Uw volledige naam en contactgegevens
Uw relatie met Hand-M-made garments
Een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart
Rapporten zullen per post worden verzonden. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen voor extra exemplaren van rapporten met dezelfde informatie.

Cookies op de hand-m-made-garments.com website

Onze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om u een betere gebruikerservaring te geven bij het gebruik van onze site. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren vast te stellen en om anonieme trackingsgegevens te leveren aan toepassingen van derden, zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies uw surfervaring verbeteren.
U kunt echter voorkeur hebben om cookies op deze en andere sites uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. Raadpleeg de Help-functie van uw browser of kijk op de All about Cookies website die richtlijnen geeft voor het beheren van cookies.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Onze verwerking van gegevens wordt beheerd door onze directeur. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken met betrekking de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:

Martin Küster

info@hand-m-made-garments.com

Hand-M-made garments will only process the (personal) data of its clients in accordance with its privacy policy. The website contains a privacy statement.

Algemene voorwaarden Hand-M-made garments (AGV) 2018

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op

basis van specifieke wensen van de koper;

Ondernemer: Hand-M-made garments, die met de koper een overeenkomst

aangaat of wil aangaan;

Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de

ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf;

Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf;

Leverdatum de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de

levering moet zijn verricht.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van

één of meer technieken voor communicatie op afstand,

waarop de artikelen 6:230g t/m 6:230v van het

Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn;

Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt

anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer,

zoals bedoeld in artikel 230g lid 1f BW;

 

ARTIKEL 2 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld

voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij

moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer

behoudt in dat geval zijn overige rechten.

 1. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van

de ondernemer verwijderen of wijzigen.

 1. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele

eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen

zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE

 

 1. De offerte is tot 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De

offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventuele) door de

ondernemer gedane metingen.

 1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de

uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of

behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens

zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

 1. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:  Een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten

werkzaamheden;

 De totale (koop)prijs;

 De leverdatum;

 De risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot

ruilen.

 1. De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en

artikel 10.

 1. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in

de offerte genoemde prijs.

 1. De ondernemer mag pasgeld in rekening brengen aan de koper als de koper uiteindelijk

geen koopovereenkomst met de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit

aantoonbaar heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.

 1. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte rusten op de ondernemer

de (informatie)verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6:230m t/m 6:230s van het

Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper

heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen

onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en

eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door

waardevermindering komt voor rekening van de koper.

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te

leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende

zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke kopers

 1. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper

nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden

uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of

indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

ARTIKEL 5 – ANNULERING, RUILEN EN OPSLAG

 

Annulering

Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat

hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een

levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang

kan vinden geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van

de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van

annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het

door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen.

Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte heeft de consument een

wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij gebruikmaking van het ontbindingsrecht binnen deze

termijn worden geen annuleringskosten gerekend.

Ruilen

De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere

keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de

oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het

sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in

verband met levertijden van de leverancier) Dit wordt genoteerd op de overeenkomst.

Gevolgen niet afhalen

De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de

zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe

gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of

elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan

kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs,

voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum

mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen.

Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een

consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 6 – DE LEVERDATUM EN LEVERING

 

 1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de

gelegenheidsdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste

moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.

 1. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te

eisen.

 1. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een

zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

 1. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor

risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding

van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in

overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

 

ARTIKEL 7 – PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER

 

 1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in

de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed,

deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.

 1. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de

overeenkomst.

 

ARTIKEL 8 – PLICHTEN VAN DE KOPER

 

 1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden

die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die

kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens

zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

 1. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk

te verrichten.

 1. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper

zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1).

 1. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het

verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane

schade.

 

ARTIKEL 9 – DE BETALING

 

Koop en verkoop van niet- maatwerk

 1. Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geschiedt onder de algemene

betalingsconditie:

 maximale aanbetaling bij consument: 50% van de koopsom en verder:

 indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van het kledingstuk,

of

 indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot

maximaal 90% van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na

ontvangst van een aanbetaling van meer dan 50% van de koopsom. Het

resterende percentage wordt bij het afhalen betaald.

Maatwerk

 1. Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt als algemene betalingsconditie:

 bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van

maximaal 25% van de overeengekomen som

 na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van de totale koopsom.

De eigendom van de zaak gaat over op de koper na ontvangst van een

aanbetaling van meer dan 25% van de koopsom.

 bij de eerste pas tot maximaal 75% en

 bij afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage.

Betaalbewijs en eigendom

 1. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.
 2. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die

bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam

van de eigenaar erop te vermelden.

 1. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt,

dan staat hierop een redelijke betalingstermijn.

Aanbetalingsgarantie

 1. Op de maximale aanbetaling genoemd in lid 1 en 2 is, bij een overeenkomst met een

consument, de garantie van artikel 13 van toepassing, De koper moet zich houden aan

de in dit artikel vermelde procedure.

Zakelijke kopers

 1. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities

dan genoemd in lid 1 en 2 af te spreken. De aanbetalingsgarantie van artikel 13 is op

deze overeenkomsten niet van toepassing.

Het geldt, dat geleverde waren en/of diensten binnen veertien dagen moeten worden betaald.

Niet- tijdige betaling

 1. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt

na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op

zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na

ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

 1. De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere

ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de

ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de

wettelijke regeling en tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een

minimum van €40 voor rekening van de koper.

 1. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog

steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het

verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 5 tot

de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Recht van retentie

 1. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper

tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de

terughouding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 10 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/ OF MINDERWERK

 

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen,

extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten

opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten.

Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van

het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht. .

Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke

extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij

de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de

koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

ARTIKEL 11 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de

overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij

bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is

voorzien.

 1. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een

reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn

volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.

 1. De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt.

 

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven,

bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de

koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een

termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere

melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer

en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten

verliest.

 

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemeen voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing tenzij dwingend recht anders bepaald.
 2. Geschillen over en voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechter tot het oordeel zou komen, dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van desbetreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht. De deelnemer en Hand-M-made garments stemmen er mee in, dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechter tot het oordeel komt, dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, dan blijft de bepaling van kracht voor het gedeelte dat deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is